Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu”.

 

*** Regulamin rekrutacji *** Rekrutacja 2011/2012*** Rekrutacja 2012/2013 ***

*** Lista zakwalifikowanych 2011/2012 *** Lista zakwalifikowanych 2012/2013 ***

*** Informacje o realizacji projektu *** Galeria *** Film ***

*** Konferencja podsumowująca projekt - FILM ***

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2011 – 31 lipca 2013.

Wartość projektu: 1 569 036,74 PLN.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 333 681,23 PLN.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym:

 

 

1) Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Technicznych
    Licealnych im. Stanisława Staszica,

 

2) Technikum nr 2 w Zespole Szkół Silesia,

 

3) Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych.

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz poszerzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także wzmocnienie zdolności 
420 mężczyzn i 100 kobiet do przyszłego zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ogółem 520 uczniów i uczennic 
z w/w pięciu czechowickich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, doradztwo 
i opieka psychologiczno-pedagogiczna wraz z zajęciami wspomagającymi w tym taniec, zajęcia sportowo-rekreacyjno-integracyjne i zajęcia komputerowe, zajęcia pozalekcyjne 
w tym koła językowe i matematyczne, fizyczne, z przedsiębiorczości, ceramiki, teatralne, muzyczne, rękodzieło, przyrodniczo-turystyczne, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, oraz zajęcia techniczne z zakresu projektowania w systemie wspomagającym projektowanie CAD/CAM, projektowania części maszyn, konstrukcji budowlanych, obrabiarek numerycznych oraz sterowników PLC i zajęcia z zastosowania nowoczesnych technologii
i sprzętu gastronomicznego w technologii gastronomicznej.

W ramach projektu przewidziane są również warsztaty z zakresu równości szans kobiet
i mężczyzn, a także Warsztaty Szkoły Liderów.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

W chwili obecnej trwają prace związane z organizacją Biura Projektu, które mieścić się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40.

Proces rekrutacji uczniów rozpocznie się we wrześniu br. i prowadzony będzie na terenie szkół objętych projektem. Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu bielskiego, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz w ich siedzibach.

Na potrzeby realizacji projektu pracownie szkół zostaną doposażone m.in. w tablice interaktywne, odtwarzacze CD-DVD, komputery na zajęcia projektowania CAD/CAM, tokarkę edukacyjną wraz z oprzyrządowaniem.

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA