KONKURS POETYCKI

 

DLA UCZNIÓW

 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH

 

 ZESPOŁU SZKÓŁ „SILESIA”

 

POLSKA – MOJA OJCZYZNA…

 

 

CELE KONKURSU:

·         uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

·         popularyzowanie postawy patriotyzmu,

·         uwrażliwianie na piękno słowa,

·         promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

-Tematyka utworów powinna nawiązywać do tematu konkursu: „Polska – moja ojczyzna…”

-Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi; prace grupowe nie będą oceniane.

-Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie dwa wiersze w formie maszynopisu (A4). Karty należy opatrzyć: imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły.

 

KRYTERIA OCENY UTWORÓW:

-zgodność z tematem konkursu,

-twórczy charakter utworu; oryginalność i samodzielność,

-poprawność językowa i stylistyczna.

 

TERMINY:

-Autorzy przekazują swoje prace nauczycielowi języka polskiego lub nauczycielom-bibliotekarzom.

-Termin oddania tekstów: 31.10. 2018 r.

-Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze utwory; przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia.

-Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni o terminie wręczenia nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Organizatorzy:

 

Marzena Knap; Agata Korczyk; Anna Husarek